هر ساله و همزمان با 23 مهر به یاد گروهی از جامعه می‌افتیم که برای استفاده از امکانات در سطح شهرها و به ویژه در کلان شهرها با مشکلات زیادی روبرو هستند و بارها آنها را فریاد زده‌اند، اما انگار قرار نیست مشکلات آنها دیده و حل شود!به گزارش فارس، پانزدهم اﮐﺘﺒﺮ(بیست و سوم مهرماه) روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ روز در ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﺪﻻن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، از ﺳﺎل 1964 ﮐﻪ اﯾﻦ روز ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻬﺎﻧﻪ‌ای ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ‌آﯾﺪ.نابینایان از جمله افرادی در جامعه هستند که با توجه به شرایطی که دارند کمتر از امکانات شهری استفاده می‌کنند اگر چه در سال‌های اخیر مدیران شهری اعم از اعضاء شوراها و شهرداران در شهرها تلاش کردند تا در این بخش محدویت‌ها را کاهش دهند اما بازهم مشکلات در این زمینه کم نیست.نابینایان برای تردد در سطح شهر و عبور از موانع خیابانی از عصای سفید استفاده می‌کنند که تاریخچه استفاده از این عصا به سال‌های دور بر می‌گردد.ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻤﺎد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن از اﯾﻦ ﻋﺼﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ، ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، اﯾﻦ رﻧﮓ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻋﺼﺎی راﻫﻨﻤﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﺼﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و اﻓﺮادی ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻧﻮاع ﺗﺎﺷﻮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎ ﺑﻌﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﮑﯽ در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن از ﻗﺮن‌ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺸﮑﻞ اﻣﺮوزی و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﺮﻣﯽ‌ﮔﺮدد.در ﺳﺎل 1921 ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ ﻋﮑﺎس اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﯾﺴﺘﻮل ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﯿﻤﺰ ﺑﯿﮕﺰ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد، ﺑﺮای در اﻣﺎن ﺑﻮدن از ﺧﻄﺮ وﺳﺎیل ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن‌ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ وی در ﺣﺎل رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، اﺑﺘﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ را ﮐﻪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮد. ﭘﺲ از آن دو ﺗﻦ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﺎول ﭘﺮی، رﯾﺎﺿﯿﺪان و دﮐﺘﺮ ﺟﺎﮐﻮﭘﺲ ﺗﻦ ﺑﺮوک، ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ روز از ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ روز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن تمامی ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺪن اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در سال‌های اخیر بحث مناسب سازی معابر و امکان دولتی و عمومی بارها و بارها از سوی مسئولان در دستگاه‌های مختلف دولتی و سازمان‌های غیر دولتی مطرح شد اما هنوز در این زمینه نتواسته‌ایم به شهری بدون مانع و امن برای جامعه معلولان و به ویژه نابینایان برسیم.افراد عادی در شهر مشکلی برای استفاده از امکانات عمومی را ندارند اما نابینایان در این زمینه با مشکلات زیادی روبرو هستند.ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از تمامی اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮل در ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧﺪ .آﻧﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﭘﯿﺎده روﻫﺎ، ﺧﯿﺎﺑﺎنها، ﺑﺰرﮔﺮاه‌ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ، ﻗﻄﺎر،اﺗﻮﺑﻮس، اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﮐﺸﺘﯽ، ﻫﺘﻞ، اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.یکی از وظایف مدیران شهری اینست که شهری مناسب همه افراد جامعه از اعم از کودکان،سالمندان و معلولان فراهم کنند که علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در این بخش،هنوز نتواسته‌ایم به جایگاه خوبی برسیم.در سال‌های اخیر مصوبات خوبی از سوی شوراها و شهرداری ها برای تسهیل در رفت و آمد معلولان به تصویب رسیده است که البته برخی از این مصوبات به دلایل مختلف کار آمدی لازم را نداشته است.در همین زمینه  سهیل معینی مدیرمسئول روزنامه ایران سپید و انجمن باور اعتقاد دارد که بسیاری از ایستگاه‌های مترو برای نابینایان قابل دسترسی نیست.وی اظهارداشت: امیدوارم با همکاری شورراها اقدامات گسترده‌ای برای بهتر شدن شرایط نابینایان صورت گیرد.معینی ادامه داد: یکی از نیازهای اصلی معلولان بویژه نابینایان ایمنی تردد است و این در حالی است که ما در شهر تهران ستاد مناسب‌سازی داریم که باید بتوان این ستاد را به جایگاه اصلی خود رساند.مدیر مسئول روزنامه سپید خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تعداد پروژه‌های شهری که در شهر تهران انجام می‌شود قابل توجه است و جای تقدیر دارد که امیدواریم در تمامی این پروژه‌ها ستاد مناسب‌سازی نظارت داشته باشد.مدیرعامل انجمن باور در ادامه با اشاره به وظایف ستاد مناسب‌سازی شهر تهران، گفت: سیاستگذاری برای دسترسی آسان و نظارت دو وظیفه اصلی ستاد محسوب می‌شود که امیدوارم با ورود قدرتمند شورا و گماردن یک نماینده در این ستاد شاهد ارتقاء جایگاه ستاد مناسب‌سازی باشیم.مدیرمسئول روزنامه ایران سپید ادامه داد: متاسفانه هم‌اکنون تعدادی از ایستگاه‌های مترو قابل دسترسی نیست و همین امر مشکلات عدیده‌ای را برای معلولان و بویژه نابینایان ایجاد کرده است.در حال حاضر دو تن از اعضای شورای شهر تهران از عزیزان روشندل هستند که به گفته جامعه روشندلان این یک فرصت برای آنها محسوب می‌شود.صابری که عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران است از زمان ورودش و در هر موقعیت تلاش کرده تا با آوردن طرح و لایحه‌ای از جامعه روشندلان حمایت کند.وی در خصوص نابینایان اظهار داشت: نیازهای نابینایان و کم بینایان تنها به مناسب‌سازی معابر و خیابان‌ها ختم نمی‌شود و ما واژه‌ای داریم تحت عنوان دسترس پذیری که عام‌تر و مهمتر از مناسب سازی معابر و خیابان‌هاست.وی تصریح کرد: مناسب‌سازی به تعبیری ظاهری و فیزیکی است؛ در حالی که دسترس پذیری؛ مفهوم مهمتر و گسترده‌تر دارد که به عنوان مثال در محیط‌های مجازی خرید از فروشگاه‌های شهری را فراهم می‌کند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: مفهوم دیگر دسترس پذیری، ایجاد اماکنی است که نابینایان بتوانند همانند افراد بینا اطلاعات دارویی را بخوانند در حالیکه مناسب‌سازی محیطی شامل این موارد نمی‌شود.عضو شورای شهر تهران گفت: اگر شورای شهر را شورای شهرداری در نظر بگیریم، در این مقطع بحث ما به مناسب‌سازی فیزیکی معطوف می‌شود که البته این هم مهم است اما شورای عام‌تر باید به سمت مدیریت واحد و یکپارچه شهری برود و در واقع تمامی سازمان‌ها از جمله آب و برق و گاز زیر مجموعه شورای شهر و شهرداری قرار گیرد.صابری ادامه داد: ما انتظار داریم اینگونه اتفاقات در شهر صورت بگیرد و شاهد یک مدیریت واحد و یکپارچه شهری باشیم.عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به مصوبه شورا در سال 84 درخصوص مناسب‌سازی، گفت: اگرچه این مصوبه در آن زمان به تصویب رسید اما هنوز اجرا نشده است که البته این طبیعی است چرا که این مصوبه همانند سنگ بزرگی است و ما نمی‌توانیم شهر ساخته شده را خراب کنیم و تمام معابر را برای معلولان مناسب‌سازی کنیم.وی ادامه داد: بنده به عنوان عضو روشندل شورای شهر از زمان حضورم در شورا تلاش‌هایی را در خصوص مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری معلولان و به‌ویژه نابینایان انجام داده‌ام.صابری در ادامه به دستور قالیباف شهردار تهران به سازمان‌ها و مناطق اشاره کرد و گفت: بر اساس این بخشنامه با حضور هر فرد معلول در سازمان‌ها و مراکز وابسته به شهرداری، یک همراه جهت تسریع کار معلولان وجود خواهد داشت.عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: با تمامی این اقدامات انجام شده تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم اما امیدواریم بتوانیم در روزهای آتی اقدامات مناسب‌تری را انجام دهیم.وی با اشاره به مصوبه سال 84 در خصوص مناسب‌سازی معابر و اماکن گفت: بر اساس این، ستاد پس از سالها مجدداً فعال شده است که امیدواریم بتوانیم با همیاری سایر بخش‌ها کارهای ویژه‌تری را در شورا انجام دهیم.عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به کارهای صورت گرفته در این دوره گفت: پایه مناسب‌سازی در شورا گذاشته شده است، مصوبه آن وجود دارد اما نیاز به اصلاحاتی دارد که این اصلاحات در ستاد مناسب‌سازی انجام خواهد گرفت که در این ستاد یک نماینده از کمیسیون شهرسازی و معماری شورا حضور پیدا خواهد کرد.صابری ادامه داد: با توافقی که با شهرداری تهران انجام شده است قرار است یک مشاور اجرایی از جامعه روشندلان در شهرداری حضور پیدا کند و در این زمینه شهردار تهران قولی را داده است هرچند از قول تا عمل فاصله است اما به تحقق آن خوشبین هستیم.یکی دیگر از سازمان‌های متولی در حوزه معلولان، سازمان بهزیستی است که این سازمان نیز تلاش کرده تا سطح خدمات را به معلولان و جامعه نابینایان افزایش دهد.سخنگویی معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از برنامه ریزی است سازمان برای توزیع لوازم کمک توانبخشی به معلولان خبر داد و گفت: امسال میزان اعتبارات در این زمینه افزایش چشمگیری داشته است.وی تصریح کرد: 35 میلیار تومان برای تأمین تجهیزات توانبخشی معلولان پیش بینی شده که اعتبارات به صورت فصلی به استان ها داده خواهد شد.سخنگویی در ادامه از توزیع عصاهای لیزری خبر داد و گفت: در فاز نخست حدود 800 عصاء لیزری و در مراحل بعدی تعداد بیشتری از اینگونه عصاها توزیع خواهد شد.