این بخش تقلیدی شبکه فخیمه خبر از روی دست جهت اطلاع واحد مرکزی  این روزها خود سوژه است .  ظاهرا اخیرا در بخشی از برنامه خود مدعی میشود فرنگی کاران ایران از بازیهای آسیایی کره جنوبی بدون استقبال مسئولان وزارت ورزش غریبانه وارد کشور شدند و به سبک این برنامه ، صدای سوتی را هم حواله مدیران ورزش کشور میکند ! حال آنکه درهمان سالن دو معاون وزارتخانه در صف اول استقبال کنندگان بوده و از فرنگی کاران ایران استقبال رسمی کردند حالا حواس تهیه کننده و مجری برنامه سوت که ظاهرا خیلی دقیق می باشند کجا بوده خدا عالم استظریفی می گفت مسئولان از این به بعد بهتر است به جای استقبال از قهرمانان به استقبال خبرنگاران شبکه خبر بروند اعلام حضور کنند تا دچار سوت بی مورد ان ها نشوند