تشخیص تقلب و کم اظهاری در گمرک به صورت هوشمند

شروع فاز مطالعاتی پروژه سامانه هوشمند تشخیص تقلب در اظهار نامه های گمرکی

گروه کوانتس با نشست های جداگانه ای که با مسئولین محترم معاونت های پژوهش و همچنین فناوری گمرک جمهوری اسلامی داشته است. با توجه به مباحث صورت گرفته، آمادگی خود را برای ورود مبحث تشخیص تقلب در فعالیت های گمرکی اعلام داشته است.چرا که این نیاز به صورت روز افزون در گمرک احساس شده و به سرانجام رساندن و قابل استفاده نمودن چنین سامانه ای نیاز به تخصص و دانش بسیار بالا در زمینه الگوریتم های کمی و محاسبات عددی دارد.

رابط و مدیر پروژه : آقایی علی ابراهیمی

سایر اعضای تیم پروژه : مهندس سعید فرخی، سرکار خانم علی نژاد، دکتر اکبر کارخانه، مهندس صادق غیاثی