طرح پژوهشی پیش بینی توان بادی

 طرح پیشنهادی با عنوان پیش بینی کوتاه مدت توان بادی نیروگاه های بادی، به ستاد فناوری های نو ریاست جمهوری تقدیم گردید.در این طرح، پیش بینی توان بادی با استفاده از داده های ایستگاه های هواشناسی و همچنین داده های تاریخی دکل های داده برداری سانا یا سازمان انرژی های نو ایران دفتر باد اقدام به مدل سازی رفتار وزش باد می نماییم

. اهمیت این طرح در این است که نیروگاه های بادی برای وارد کردن برق تولیدی به جریان سراسری باید براوردی از میزان تولید انرژی بادی در بازه زمانی یک .هفته ای ارائه دهند. این طرح به منظور تخمین دقیق این نوع براورد ها که در قراردادهای آتی میان نیروگاه ها و وزارت نیرو منعقد می شود مورد استفاده قرار خواهد گرفت.این پروژه توسط آقایان مهندس سعید فرخی و مهندسی صادق غیاثی هدایت خواهد شد.