اتمام فاز اول پروژه پیش بینی مصرف گاز کل کشور

 پروژه پیش بینی مصرف گاز کل کشور که در مرداد ماه 1392 رسما آغاز شده است . تاکنون 40 درصد پیشرفت داشته است. فاز مطالعاتی و همچنین جمع آوری داده ها و پیش پردازش آن ها و .نیز نصب و راه اندازی نرم فازار پیش بینی کننده انجام گرفته

   و گروه در حال کار بر روی تغییر مدل پیش بینی و وارد کردن داده های مربوط به وزش باد و نیز بارندگی در مدل نهایی می باشد. شایان ذکر است که نرم افزار مربوطه پیش بینی مصرف گاز 10 روز آینده کل کشور را در بخش خانگی و تجاری انجام می دهد و خطای پیش بینی نزدیک  درصد می باشد. این نرم افزار با مدل سازی رفتار مصرفی در بخش خانگی و تجاری و یافتن رابطه .بین تغییرات آب و هوایی و مصرف گاز طبیعی با استفاده از روش های هوش مصنوعی را انجام می دهد.