اتمام فاز مطالعاتی پروژه سیستم پشتیبان تصمبم دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران

فاز مطالعاتی پروژه سیستم پشتیبان تصمیم مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با موفقیت به پایاین رسید. در این فاز سیستم های پشتیبان تصمیم شرکت ملی گاز هنک گنک-چین و همچنین شرکت ملی گاز فرانسه مورد بررسی قرار گرفت