مطالعه تطبیقی تجارت و ارائه راهکارهای مدرن برای مسائل جاری

  • برای پیش بینی تقاضا در بازار ما شرکت های بزرگ از چه روش هایی استفاده می کنند و چه پارامترهایی را در نظر می گیرند؟
  • برای بهینه سازی این فرایند چه روش های مدرنی تا به حال مورد استفاده قرار گرفته اند؟
  • آیا انجام این حاسبات پیچیده را نمی توان به صورتی سریع تر و دقیق تر صورت داد؟
  • چطور بفهمیم که تعداد کارمندانمان در واحد ها به اندازه است ؟
  • مکان جدید برای افتتاح شعبه جدیدمان را چطور انتخاب کنیم؟
  • چطور و با استفاده از چه مدل هایی کارمندان و شعب خود را رتبه بندی کنیم؟
  • پیش شناسایی مشتریان را با چه روشی انجام دهیم؟

دانش محاسبات کمی و الگوریتم نویسی مانند بسیاری از شاخه های علوم، یک علم تخصصی می باشد که پرداختن به ان نیازمند تجریه و دانش کافی در زمینه الگوریتم های مختلف و روش های حل عددی و نیز رساضیات دارد.

در شرکت های بزرگ که هر روزه با مسائل کمی و الگوریتمی سرو کار دارند، نظیر بانک های بزرگ دنیا، واحد هایی به همین منظور ایجاد شده اند که نتیجه و محصول نهایی خلاقیت این واحد های ریاضی، در واحد های نرم افزاری، توسعه یافته و به صورت یک محصول نرم افزاری مورد استفاده قرار می گیرد.

در ایران، هیچ یک از شرکت ها و سازمان های ایرانی دارای واحدی مجزا جهت به روز آوری محاسبات و الگوریتم ها نیستند. در عوض در هر یک از واحد ها و ادارات به تلع نوع فعالیت آن واحد، عده ای به تحقیق و جستجو در زمینه خاص مورد استفاده خود می پردازند.

این نوع تحقیقات به دلیل تخصصی بودن الگوریتم نویسی و دانش محاسبات کمی اغلب ناموفق بوده و راهکارهای نهایی فاقد عمق، دقت و صحت مطلوبی می باشند.

اما این نیاز به صورت روز افزون در ایران احساسا می شود که فرایند ها باید در راستای بهره وری بیتشر بهینه شوند و نحوه ی انجام امور به صورت علمی و الگوریتمی مورد بررسی قرار گرفته و تجدید نظر شوند.

ما اعتقاد داریم، اغلب معضلات، و مشکلات امروزی ایران به دلیل عدم شناخت از راهکارهای مدرن موجود می باشد. یعنی بسیاری از مدیریان اطلاع ندارند که می توان فرایند های تحت نظارت ایشان را با مدل سازی های ریاضی به صورت بهینه به انجام رسانید و شود شرکت و سازمان را با ایجاد تغییراتی در نحوه یانجام امور بیشینه نمود.

نحوه ی کار گروه کوانتس به این صورت است که در غالب پروژه هایی تعریف شده، تحقیقات مفصلی را در زمینه تجارتی خاص انجام می دهد. مقالات علمی و اسناد حرفه ای را مطالعه می نماید و سپس با در نظر گرفتن شرایط خاص ایران و نیز قیود سازمانی، امنیتی و اقتصادی موجود، راهکارهایی را ارائه می دهد که جهت افزایش بهره وری و راندمان در آن تجارت بخصوص ضروری است .

این تجربه انباشته در اختیار شرکت ها و سازمان هایی با موضوع کاری مشابه نیز قرار داده می شود و با این اقدام، در غالب های پروژه های کوچک و کم هزینه برای شرکت ها، تاثیرات شگرفی در نحوهی انجام امور جاری آن ها ایجاد می شود. به زبانی ساده تر عارضه یابی در نحوه ی انجام امور و پیشنهاد جهت بهبود آن موضوع این قسمت از خدامت گروه کوانتس می باشد .