مقالات گروه کوانتس

دیدبان تجارت  

 

بانکداری 

 

                 تعیین استراتژی های بازاریابی بر مبنای طبقه بندی مشتریان در صنعت بانکداری

                تعیین استراتژی های بازاریابی بر مبنای طبقه بندی مشتریان در صنعت بانکداری

 

 

بخش کلان

 

                 دلایل عقب ماندگی کشور – ضعف در تصمیم گیری – شماره یک : اطلاعات ناقص 

                 موفقیت مدل پیش بینی مصرف روزانه گاز تهیه شده توسط گروه کوانتس در زمستان امسال 

                 ترس از ریاضیات در شرکت های ایرانی 

                 بهینه سازی در شرکت های ایرانی 

                 کاربرد پیش بینی در شرکت های ایرانی 

                 روش های کمی مورد نیاز شرکت های ایرانی

 

 

دریاچه ارومیه

 

 

                 تحلیل بیلان آبی دریاچه ارومیه: بخش نهایی- توسعه مدل بیلان آبی دریاچه ارومیه  

                 شبیه سازی ماهانه برنامه ستاد احیای دریاچه ارومیه با در نظر گرفتن برخی احتمالات   

                 تحلیل بیلان آبی دریاچه ارومیه : بخش دوم - برآورد میزان بارندگی و جریان‌های سطحی   

                 تحلیل بیلان آبی دریاچه ارومیه : بخش اول - برآورد میزان تبخیر  

                 برآورد و تخمین اولیه هزینه انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه  

 

 

دیدبان دانشگاه

 

                  مزیت داده کاوی با استفاده از هوش مصنوعی در مقایسه با روش های آماری 

                 سخنی با اساتید محترم دانشگاه پیرامون انتخاب موضوعات پایان نامه مرتبط با الگوریتم های هیورستیک