در حال حاظر گروه الگوریتم نویسی و هوشمند سازی دانشگاه تهران، در حال انجام پروژه پیش بینی مصرف روزانه گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کل کشور می باشند.

این قرارداد فی مابین دانشگاه تهران و شرکت ملی گاز ایران منعقد شده است. پیش بینی مصرف روزانه گاز طبیعی با مدل سازی داده های تاریخی مصرف و پارامترهای تقویمی و همچنین پارامترهای آب و هوایی، مصرف گاز طبیعی را در افق یک تا 10 روزه پیش بینی می نماید .

پارامترهای موثر در مصرف روزانه گاز طبیعی در بخش خانگی به شرح زیر می باشد:

·         دمای میانگین

·         دمای می نیمم

·         سرعت وزش باد

·         رطوبت

·         وضعیت تعطیلی

·         مصرف روزهای گذشته

·         تاریخ ماه و روز

·         دمای احساسی

سامانه طراحی شده داده های هواشناسی واقعی و پیش بینی را به صورت خودکار از پایگاه های هواشناسی دریافت کرده و در پایگاه داده نرم افزار ذخیره می نماید. و با استفاده از این داده ها و دریافت پارامترهای تقویمی از پایگاه داده با در نظر گرفتن تعطیلی و غیر تعطیلی روزها و همچنین مناسبت های آن روز اقدام به پیش بینی مصرف گاز می نماید.

در حال حاظر این پروژه 50 در صد پیشرفت داشته است و پیش بینی مصرف 5 شهر نمونه انتخابی واحد دیسپچینگ در حال بررسی و پیاده سازی می باشد.

 

شایان ذکر است که مدل های ارائه شده بر مبنای ترکیب روش های هوش مصنوعی و روش های آماری بوده و پیش بینی مدل بین 2 تا 3 درصد خطای مطلق را دارا می باشد