انتخاب تماس:

اطلاعات تماس

http://www.quants.ir

لیست راهکارهای نرم افزاری پیاده سازی شده

 • نرم افزار بخش بندی مشتریان

  راهکار های نرم افزاری گروه کوانتس
 • طراحی نرم افزار هوشمند پشتیبان تصمیم شبکه گاز

  راهکار های نرم افزاری گروه کوانتس
 • پیش بینی مصرف روزانه گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری

  راهکار های نرم افزاری گروه کوانتس
 • نرم افزار بهینه ساز پخش مویرگی

  راهکار های نرم افزاری گروه کوانتس
 • پیش بینی مصرف روزانه دستگاه های خودپرداز

  راهکار های نرم افزاری گروه کوانتس
 • نرم افزار هوشمند الگویابی پایگاه های داده

  راهکار های نرم افزاری گروه کوانتس