برآورد اولیه فنی-اقتصادی انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه

 

چکیده

نابودی و خشک شدن دریاچه ارومیه در سالهای اخیر به عنوان یکی از فجایع زیست محیطی گریبانگیر کشور شده است. انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه نیز به عنوان یکی از راهکارهای حل معضل دریاچه ارومیه مطرح شده است. بدیهی است برای اجرای چنین طرح های ملی با ابعاد و پیچیدگی های مختلف و نیز هزینه های بسیار زیاد، نیازمند مطالعات و پژوهشهای مختلف در حوزه های مختلف نظیر فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ... است. در همین راستا گروه کوانتس، فارغ از تأیید یا تکذیب این طرح، برآورد اولیه فنی و اقتصادی طرح انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه را برای سناریوهای مختلف انتقال آب (1620 حالت مختلف) انجام داده است. مقاله پیش رو به تشریح متدولوژی و چگونگی انجام کار و سپس نتایج آن به صورت امکان سنجی فنی و اقتصادی انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه می­پردازد. در این مقاله برای نیل به این هدف از منابع، اطلاعات و داده‌های معتبر ستاد احیای دریاچه ارومیه و سایر نهادها استفاده شده است. بدین منظور ابتدا چند خط لوله با دبی‌های متفاوت و لوله‌های متفاوت (هم از نظر قطر و هم از نظر جنس) به عنوان سناريوهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است (که سعی شده است خطوط لوله‌های انتخابی، از مسیرهای بهینه‌ای گذر کنند). سپس مواردی که تأثیر بسزایی در هزینه انتقال آب دارد، شناسایی ‌شده و هزینه انتقال آب برای سناریوهای متفاوت تخمین زده شده و هزینه های فنی و اقتصادی طرح برای سناریوهای مختلف بیان شده است.