تحلیل بیلان آبی دریاچه ارومیه: بخش نهایی- توسعه مدل بیلان آبی دریاچه ارومیه

محمدصادق غیاثی، گروه کوانتس دانشگاه تهران

محمدباقر روشن، گروه کوانتس دانشگاه تهران

چکیده

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی کشور، دارای اهمیت و نقش استراتژیک در زمینه های مختلفی چون زیست محیطی و کشاورزی است. گروه کوانتس دانشگاه تهران در این مقاله به بررسی و مطالعه دقیق و علمی بیلان دریاچه ارومیه برای 12 ماه سال در 16 سال گذشته (از سال 1375 تا سال 1390) با استفاده از منابع، اطلاعات و داده های معتبر پرداخته خواهد شد. بدین منظور ابتدا با استفاده از نقشه دقیق 3 بعدی از دریاچه ارومیه به بررسی رابطه میان تراز و حجم آب دریاچه ارومیه پرداخته خواهد شد. سپس آبهای ورودی سطحی، تبخیر و بارش سالیانه و همچنین سایر عوامل ناشناخته و رابطه آنها با حجم یا تراز دریاچه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. محاسبات گروه کوانتس حاکی از آن است که سایر عوامل ناشناخته علیرغم آنکه کمتر مورد توجه قرار دارند به طور متوسط 0.36 کیلومتر مکعب در ماه در بیلان آبی دریاچه ارومیه موثر است. تحقیق پیشرو با مطالعه بیلان آبی دریاچه ارومیه و عوامل موثر در آن، اولین قدم را در راستای بررسی راهکارهای احیای دریاچه ارومیه برای تعیین حجم آب ورودی به دریاچه به جهت رسیدن به تراز دلخواه بر می­دارد.

تحلیل بیلان آبی دریاچه ارومیه : بخش دوم - برآورد میزان بارندگی و جریان‌های سطحی

سعید فرخی، گروه کوانتس دانشگاه تهران

محمدباقر روشن، گروه کوانتس دانشگاه تهران

 

چکیده

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه داخلی کشور و دومین دریاچه بزرگ آب شور جهان، در سال‌های اخیر با خطر خشکی کامل روبرو شده است. احیای دریاچه ارومیه به توسعه مدل‌هایی جهت تحلیل بیلان آبی آن نیازمند می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از داده‌هایایستگاه‌های باران سنجی و هیدرومتری وزارت نیرو، ورودی‌های آب دریاچه ارومیه به صورت مقادیر میانگین ماهیانه و سالیانه برآورد شده‌اند. در انتها ضمن ارائه مقادیر میانگین سالیانه و ماهیانه میزان بارندگی مستقیم بر روی دریاچه، الگوی تغییر ماهیانه جریان ورودی سطحی به آن نیز ارائه گردیده است.