شبیه سازی ماهانه برنامه ستاد احیای دریاچه ارومیه با در نظر گرفتن برخی احتمالات

سعید فرخی- گروه کوانتس دانشگاه تهرات

محمد باقر روشن - گروه کوانتس دانشگاه تهران 

چکیده

ستاد احیای دریاچه ارومیه با هدف، یافتن راهکار مناسب جهت بازسازی بدنه بیولوژیکی دریاچه ارومیه از ابتدای سال 1393 رسماً فعالیت خود را آغاز نمود و در مدت 3 ماهه اول فعالیت خود، برنامه‌ای زمان بندی شده به عنوان طرح احیای دریاچه را ارائه نمود. در این برنامه انتقال آب از ارس و زاب و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی حوضه آبریز و همچنین رها سازی آب از سد بوکان به عنوان منابع تأمین آب اضافی جهت احیای دریاچه در نظر گرفته شده است. و پیش بینی نموده که در یک بازه زمانی 10 ساله تراز آب دریاچه ارومیه به 1274/1 متر یا همان تراز بیولوژیک خواهد رسید. اما با توجه به اینکه هر استراتژی با خطر مواجهه با مشکلات پیش بینی نشده روبرو است و سابقه این گونه موارد نیز در ایران در هر پروژه‌ای می‌توان مشاهده نمود بنابراین لازم است که این گونه عدم قطعیت‌ها در نظر گرفته شده و ریسک استراتژی تدوین شده به دقت محاسبه شود.