تحلیل بیلان آبی دریاچه ارومیه : بخش دوم - برآورد میزان بارندگی و جریان‌های سطحی

سعید فرخی، گروه کوانتس دانشگاه تهران

محمدباقر روشن، گروه کوانتس دانشگاه تهران

 

چکیده

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه داخلی کشور و دومین دریاچه بزرگ آب شور جهان، در سال‌های اخیر با خطر خشکی کامل روبرو شده است. احیای دریاچه ارومیه به توسعه مدل‌هایی جهت تحلیل بیلان آبی آن نیازمند می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از داده‌هایایستگاه‌های باران سنجی و هیدرومتری وزارت نیرو، ورودی‌های آب دریاچه ارومیه به صورت مقادیر میانگین ماهیانه و سالیانه برآورد شده‌اند. در انتها ضمن ارائه مقادیر میانگین سالیانه و ماهیانه میزان بارندگی مستقیم بر روی دریاچه، الگوی تغییر ماهیانه جریان ورودی سطحی به آن نیز ارائه گردیده است.