تحلیل بیلان آبی دریاچه ارومیه : بخش اول - برآورد میزان تبخیر

سعید فرخی، گروه کوانتس دانشگاه تهران

محمد باقر روشن، گروه کوانتس دانشگاه تهران

چکیده

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی کشور و دومین دریاچه بزرگ آب شور جهان، در سال های اخیر با خطر خشکی کامل روبرو شده است. احیای دریاچه ارومیه به توسعه مدل هایی جهت تحلیل بیلان آبی آن نیازمند می باشد. در این تحقیق با استفاده از ایستگاه های تبخیر سنجی وزرات نیرو میزان تبخیر از سطح دریاچه به صورت میانگین ماهانه و سالانه برآورد شده است.  و عدد 900 میلیمتر به عنوان تبحیز سالانه از سطح دریاچه محاسبه شده است.  به همین منظور داده های 14 ایستگاه تبخیر سنجی از جمله ایستگاه تبخیر سنجی گلمخانه که داده های تبخیر آب شیرین و آب شور دریاچه را ثبت نموده، مورد بررسی قرار گرفته است. با مقایسه میانگین مقادیر تبخیر 14 ایستگاه تبخیر سنجی مجاور دریاچه با مقادیر تبخیر آب شیرین و شور ایستگاه کلمخانه، و اعمال تصحیح ضریب تشتک، تبخیر کلی از سطح دریاچه ارومیه محاسبه شده است و در پایان با در نظر گرفتن الگوری تبخیر ماهیانه ایستگاه های تبخیر سنجی، تبخیر ماهانه از سطح دریاچه در 12 ماه سال محاسبه شده است.